TIJDELIJK GESLOTEN

Fantastische Wetenschap

Persmededeling

Het gerecht heeft beslecht in de zaak tussen Scientastic en de MIVB, en de MIVB veroordeeld tot een schadevergoeding aan Scientastic.


Terug naar de kern van het verhaal

Op zaterdag 1 september 2012, om 00.05 uur, profiteerde de MIVB van het weekend, van onze afwezigheid en zonder uitzettingsvonnis, om de vitrine van het museum te barricaderen en aan het zicht te onttrekken. Op die manier kon niemand zien wat er te gebeuren stond. De MIVB ging vervolgens over tot haar intriest plan om Scientastic leeg te halen en zo 50.000 bezoekers per jaar een educatief bezoek aan wetenschappelijke ontdekkingen te ontzeggen.

Met een handige woordspeling stelde de MIVB in de pers dat zij ons had gewaarschuwd, terwijl ze in werkelijkheid louter had gevraagd de sleutels te overhandigen, zonder te stellen dat ze het museum zou plunderen als we op dat verzoek niet ingingen. We konden, dat spreekt voor zich, niet ingaan op het bevel van de MIVB aangezien wij op 23 augustus, een week eerder dus, een gerechtelijke vordering hadden ingesteld om de verlenging te vragen van de huurovereenkomst die de MIVB ons had beloofd, maar weigerde toe te staan. Het vonnis zou worden uitgesproken in mei 2013.

En de MIVB hield het lang niet bij de debacle van de plundering die Scientastic moest ondergaan. Om haar optreden te rechtvaardigen schrok ze er niet voor terug Scientastic in diskrediet te brengen en te liegen in de pers. Zo hield de MIVB voor dat ze alternatieve locaties had aangeboden, die Scientastic vervolgens zou hebben geweigerd, en dat dringende werken aan het station, begin september 2012, de onmiddellijke afbraak van het museum noodzakelijk hadden gemaakt.

Deze persmededeling had rampzalige gevolgen voor Scientastic. Veel journalisten, die geloof hechtten aan de boodschap van de MIVB, stelden de sluiting van Scientastic, waarvan het openbare belang voor de wetenschappelijke opvoeding buiten kijf stond, als onoverkomelijk voor. Het gros van het publiek was dus niet geraakt door een probleem waarvan werd gezegd dat het te maken had met een einde huurovereenkomst en een sluiting wegens werkzaamheden. We waren er dus niet in geslaagd de nodige publieke steun te vergaren om de MIVB van gedacht te doen veranderen.

Nieuws

Het gerecht heeft ons nu gelijk gegeven. De MIVB heeft geen alternatieve locatie voor de neerzetting van Scientastic voorgesteld en wat meer is, de zogenaamde dringende werken waren niet dringend. De MIVB kon ons dus niet op die manier uitzetten en al helemaal niet heel onze tentoonstelling vernielen en ons beletten om elders opnieuw te beginnen. Het gerecht veroordeelt de MIVB tot een schadevergoeding voor het vernielen van onze tentoonstelling en ons materieel. Meer details vindt u in het afschrift van het vonnis.

Het is ondertussen meer dan anderhalf jaar geleden dat de MIVB ons met de grond gelijk heeft gemaakt. Tot nu toe heeft de MIVB al haar verantwoordelijkheden kunnen ontlopen en met alle middelen geprobeerd om de procedure te betwisten. Het is tijd dat zij haar verplichtingen nakomt en aanvaardt ons snel en genoegzaam te vergoeden om te kunnen heropstarten.

Het gerecht velt echter geen oordeel over wat de politici hadden kunnen ondernemen om de uitzetting en de plundering te voorkomen. Maar door te stellen dat de werkzaamheden niet dringend waren, geeft het gerecht ons impliciet gelijk. Vooral minister Grouwels (CD&V), voogdijminister van de MIVB, had ons moeten steunen door minstens van de MIVB te bekomen dat we langer aan de Beurs mochten blijven in afwachting van een nieuw onderdak. We hadden hierover haar hulp ingeroepen. Maar ze had formeel geweigerd en de kant van de MIVB gekozen.

Baudouin Hubert

Beheerder

Scientastic Museum

+32477424694

 

 

 

Persmededeling van 14 december 2012

Voorgeschiedenis

Op zaterdag 1 september 2012, om 00.05 uur, profiteerde de MIVB van het weekend, van onze afwezigheid en zonder uitzettingsvonnis, om de vitrine van het museum te barricaderen en aan het zicht te onttrekken. Op die manier kon niemand zien wat er te gebeuren stond. De MIVB ging vervolgens over tot haar intriest plan om Scientastic leeg te halen en zo 50.000 bezoekers per jaar, onder wie 25.000 studenten, een educatief bezoek aan wetenschappelijke ontdekkingen te ontzeggen.

Met een handige woordspeling stelde de MIVB in de pers dat zij ons had gewaarschuwd, terwijl ze in werkelijkheid louter had gevraagd de sleutels te overhandigen, zonder te stellen dat ze het museum zou plunderen als we op dat verzoek niet ingingen. We konden, dat spreekt voor zich, niet ingaan op het bevel van de MIVB aangezien wij op 23 augustus, een week eerder dus, een gerechtelijke vordering hadden ingesteld om de verlenging te vragen van de huurovereenkomst die de MIVB ons had beloofd, maar weigerde toe te staan. Het vonnis zou worden uitgesproken in mei 2013. Bovendien wist de MIVB zeer goed dat we voorzien hadden dat weekend open te doen.

De MIVB had een gerechtsdeurwaarder onder de arm genomen om een legitiem karakter te verlenen aan iets wat niet meer en niet minder is dan een middel om het recht in eigen handen te nemen en de rechter en Scientastic voor een voldongen feit te stellen. Op die manier heeft de MIVB verhinderd dat de rechter zich kon uitspreken over de rechtmatigheid van het standpunt van de partijen. In de hangende procedure kan de rechter nu inderdaad niets anders meer dan de MIVB eventueel te veroordelen tot een schadevergoeding aan Scientastic. Door zo te handelen heeft zij zelfs een eventuele procedure in kort geding onmogelijk gemaakt, een procedure waarbij het de bedoeling was aan de rechter een bewarende maatregel te vragen om aan het museum de mogelijkheid te bieden te blijven tot aan het vonnis van mei 2013, een maatregel die ons zeer waarschijnlijk zou zijn toegestaan aangezien de MIVB geen enkel tastbaar element had aangereikt als bewijs voor de realiteit van de werken waarvoor wij zo dringend moesten vertrekken. De enige werken die de MIVB op onze site de komende maanden had gepland waren studies en opmetingen waarvoor Scientastic geenszins moest wijken; Scientastic heeft trouwens herhaalde keren de MIVB en CD&V-minister Grouwels, voogdijminister, erop geattendeerd dat het museum bereid was tijdelijk te sluiten mocht dat nodig zijn voor de werken.

Bovendien heeft de politie van Mont-Saint-Guibert op 5 september, dus enkele dagen later, onze kluis teruggevonden op een gemeentelijk stuk grond, uiteraard gekraakt en ontdaan van zijn inhoud. Het spreekt voor zich dat de vraag over een eventueel verband tussen de diefstal en deze commando-operatie van de MIVB zeer aan de orde is.

Nieuws

Deze mededeling is bedoeld om u op de hoogte te houden over het verloop van dit droevige verhaal.

We waren allemaal geschokt door deze extreme manier van handelen. We dachten echter dat we minstens de inhoud, die de MIVB naar een depot had afgevoerd, zouden kunnen terugkrijgen. We stonden namelijk dicht bij een akkoord om voor einde 2012 intrek te nemen in Turn & Taxis en te kunnen opstarten begin 2013.

Toen op 27 september de zegels werden gelicht moesten we vaststellen dat DE HELE TENTOONSTELLING WAS VERNIELD EN/OF GESTOLEN. Bovendien zijn heel wat voorwerpen buiten de tentoonstelling verdwenen en werden ze vermoedelijk ontvreemd, zoals een naaimachine, een robotstofzuiger en nog vele andere objecten. Ter verdediging voert de MIVB aan dat de verhuis van de tentoonstellingen niet mogelijk was, maar die bewering klopt niet. Wij hadden immers een aanbod gekregen om dringend te verhuizen mocht de MIVB zich de moeite getroosten ons op de hoogte te brengen van haar precieze voornemen, met name de commando-operatie waarover we het hiervoor hadden. De experimenten van Scientastic waren bovendien gemaakt met holle, en dus lichte standaarddeuren. Elke module nam hetzelfde volume in als ons meer dan 300 kg wegende drankverdeler die de teams van de MIVB hebben verplaatst.

Bij zoveel vernieling en/of diefstal had Scientastic geen andere keuze dan een strafklacht tegen x met burgerlijke partijstelling in te dienen.

En hoe zit het nu met de beruchte werken die normaal op 1 september moesten worden gestart? Deze persmededeling had rampzalige gevolgen voor Scientastic. Veel journalisten, die geloof hechtten aan de boodschap van de MIVB, stelden de sluiting van Scientastic, waarvan het openbare belang voor de wetenschappelijke opvoeding buiten kijf stond, als onoverkomelijk voor. Het gros van het publiek was dus niet geraakt door een probleem waarvan werd gezegd dat het te maken had met een einde huurovereenkomst en een sluiting wegens werkzaamheden. Maar wat is daar nu van aan? TeleBrussel is inderdaad op 3 september komen filmen (vermoedelijk op uitnodiging van de MIVB), wat werd voorgesteld als het begin van de werkzaamheden. Met het oog daarop had de MIVB de afbraak georganiseerd van een klein handelspand van 10 m² dat al lang leeg stond. De MIVB deed zelfs een beroep op stielmannen met een slijpschijf om vonken te veroorzaken voor de camera's en zo een illusie van werken tot stand te brengen. Die werkzaamheden duurden een of hoogstens twee dagen en hadden de opening van Scientastic absoluut niet in de weg gestaan. Sindsdien, niets meer. Dat is het. Geen andere weken. Wie naar het station Beurs gaat kan dat met eigen ogen zien. Dat kan ook niet anders, want de MIVB heeft niet eens de vergunningen om te beginnen met de werken, die zich nog in een fase van voorontwerp bevinden. De werken die de MIVB voorwendde te moeten uitvoeren op de locatie van Scientastic, het blootleggen van de plafonds om de dichtheid te controleren, zijn altijd een absurd voorwendsel geweest. Scientastic heeft immers geen valse plafonds. Er waren alleen naakte plafonds en muren, zodat zowel de MIVB als het Gewest gerust alle dichtheidsstudies hadden kunnen uitvoeren.

Het optreden van de MIVB is dermate extreem dat velen ten onrechte denken wat wij overdreven, maar van het museum blijft er niets over. Anderen denken dan weer dat wij iets moeten gedaan hebben om de MIVB te sarren, maar ook dat klopt niet. Twee jaar geleden stuurden wij nog eindejaarswensen naar het team van de MIVB en we hebben altijd gezocht naar minnelijke schikkingen. Dat is de reden waarom we pas op het allerlaatste moment een beroep hebben gedaan op justitie.

Nu zijn we dus verplicht om 20 jaar creatieve activiteiten op het vlak van de interactieve wetenschappelijke pedagogie her op te bouwen of aan te kopen. Maar we geven niet op, ook al nopen de recente ontwikkelingen er ons toe de herlancering van Scientastic met minstens een jaar uit te stellen.

Om Scientastic te redden vragen wij dus aan minister Grouwels, voogdijminister van de MIVB, die het openbaar belang van Scientastic erkent, en aan de regering om ons te steunen om een passende en noodzakelijke schadevergoeding te krijgen vanwege de MIVB, zodat we kunnen heropbouwen op een andere locatie.

In het kader hiervan bedanken wij minister Cerexhe die het budget, dat oorspronkelijk was voorzien voor onze verhuis, in stand heeft gehouden en dat nu bestemd is om ons te helpen bij de nieuwe opstart. Door de enorme schade die de MIVB heeft aangericht, zal deze subsidie helaas niet volstaan om Scientastic her op te bouwen. De tentoonstelling die door de MIVB werd vernield wordt immers geraamd op meer dan een miljoen euro. 50.000 euro subsidie zal dus ontoereikend zijn, maar ze vormen de eerste hoeksteen; hiermee zullen we wellicht de ateliers in de scholen kunnen opstarten.

OM ONS TE HELPEN OM EEN NIEUWE PERMANENT TENTOONSTELLING VOOR TE STELLEN KUNT U ONZE PETITIE AANTETEKENEN. U MAG OOK DE VIEDO HIERONDER ZIEN.

Wat werd venietigd:

Op 2 minuten te voet van de Grote Markt, kunt u in de wereld springen van de leuke fysica vol illusies en verrassende proeven over het gehoor, het zicht, de reuk en de tast.

 • Speel fakir
 • Vlieg als een vogel
 • Neem een foto van jezelf in een onmogelijke doos
 • Steek uw vinger door een suikerklontje
 • Fluister uw geheimpjes door middel van de parabolen
 • Kijk naar uw stem
 • Probeer te ontsnappen aan het gezicht dat naar u aanstaart
 • Speel op de lichtgevende fluit
 • Stap in een lift vol verrassingen
 • Ontcijfer een geheime boodschap
 • Kunt u zien of de waterstraal van Manneke Pis continu is of niet?
 • Volg net als een hondje het spoor van een bijzonder geparfumeerde dame.
 • En ontdek nog honderden andere interactieve en verbazingwekkende proeven.

 

Met eenvoudig en vooral alledaags materiaal zult u 1001 onvergetelijke avonturen kunnen beleven. Scientastic is fantastisch. Voor alle leeftijden van 3 tot 103 jaar en vooral ideaal voor familieuitstappen.

Specialiteiten: licht, optica, en illusies.

 
 
copy right © Baudouin Hubert, all rights reserved.